Menu

رئیس بخش:جناب  آقای دکتر روزی طلب - متخصص داخلی

مسئول بخش:سرکار  خانم فریده آچاک-کارشناس پرستاری

بخش داخلی بیمارستان شهیدزاده شامل25 تخت فعال می باشدو بیمارانی با اختلالات داخلی از جمله بیماری های تنفسی، گوارشی و دیابتی در این بخش پذیرش می شوند و مراقبت های لازم را دریافت می کنند.