Menu

مسئول بخش:سرکار خانم خدمتی-کارشناس پرستاری

بخش داخلی تشکیل شده از 6 تخت فعال که بیماران داخلی و گاهاٌ بیماران قلبی در این بخش پذیرش می شوند.این بخش از سال 1395 افتتاح شده است که شامل یک سر پرستار و 13 نیروی پرستار و 2 نیروی کمک پرستار می باشد.پزشکان این بخش شامل دکتر باستانی ،دکتر روزی طلب، دکتر نوری نژاد، دکتر دیلمی،دکتر دیلمی می باشند که در این بخش آماده خدمت رسانی می باشند.