Menu

رئیس بخش:جناب آقای دکتر قنادی-متخصص بیهوشی

سرپرستار بخش: خانم فاطمه صارمی-کارشناس پرستاری

این بخش دارای 7 تخت فعال و یک تخت اکسترا می باشد. بیمارانی که در این بخش پدیرش می شوند شامل بیماران تصادفی،سکته مغزی ادم ریه و ... می باشد. پزشکان متخصص در این بخش آماده خدمت رسانی به بیماران می باشند.