Menu

رسالت و چشم انداز بیمارستان:

ما برآنیم تا با نظارت، اجرا و ارزشیابی مستمر بر خدمات بهداشتی و درمانی و برنامه های آموزشی و تکیه بر فناوری نوین

و  با هدف ارتقا توانایی پرسنل در جهت افزایش سطح رضایتمندی بیماران به عنوان برترین ،تخصصی ترین، مطلوبترین

و ایمن ترین ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی در سطح استان به ارائه مراقبت های درمانی با کیفیت برتر و

مناسب ترین هزینه ها توسط کلیه ذینفعان شناخته شویم.

رسالت بیمارستان:

بیمارستان شهید زاده بهبهان، با هدف تامین سلامت بیماران شهرستان بهبهان و استان خوزستان، بدون توجه به عوامل

نژادی، قومی و جنسیتی و با تکیه بر دانش و فناوری روز و با بهره برداری از حضور متخصصین مجرب و کارکنان کارآمد

و دلسوز به ارایه خدمات درمانی مطلوب با هدف افزایش رضایتمندی و اعتمادسازی از طریق ارتقاء در بهبود مستمر

کیفیت خدمات درمانی می باشد ودر زمینه خدمت رسانی و مراقبت و ارتقا وضعیت روحی و جسمانی بیماران و

جذب بیماران از سراسر استان در حد توان، فعالیت می کند.