Menu

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان:خانم آسیابی-کارشناس پرستاری

شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری:

1-انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقا دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری

2-اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها

3-مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز از طریق شرکت در جلسات بودجه بندی بیمارستان و دانشگاه

4-نظارت و مشارکت فعال به نحوه توزیع کارانه و سایر پرداختی ها به کادر پرستاری و مامایی

5- بکارگیری و تشویق استفاده از نرم افزارهای ابلاغی توسط وزارت متبوع