Menu

مدیرمالی بیمارستان:آقای علی رضا گرمز نژاد-کارشناس حسابداری

شرح وظایف مدیر مالی بیمارستان:

نظارت بر اجرای صحیح کلیه مقررات ، دستورالعملها و روشهای مصوب مالی و معاملاتی

بررسی و تأیید نهایی پرداخت های دانشگاه با توجه به مجوزهای مالی

اعمال نظارت مالی بر ثبت ، نگهداری و کنترل موجودی کالا و داذایی ها 

هماهنگی امور مالی با سایر واحدهای دانشگاه از نظر مسائل مالی

برنامه ریزی به منظور انجام امور مربوط به اصلاح حساب های سنوات قبل در مواقع مورد نیاز