Menu

اورژانس:

مسئول فنی بخش اورژانس:جناب آقای دکتر محمد صالح زاده

سرپرستار بخش:سرکار خانم مینا صمیمی-کارشناس پرستاری

بخش اورژانس این بیمارستان دارای 14 تخت فعال می باشد بیماران به محض ورود به بخش اورژانس تریاژ می شوند و با تشخیص طب اورژانس اقدامات لازم انجام می شود.

سطح 1 تا 3 تریاژ در اورژانس و سطح 4 و 5 به واحد درمانگاه ارجاع داده می شوند.بیماران سرپایی از ساعت 2 تا 7 صبح توسط پزشک اورژانس ویزیت خواهند شد و تزریق

داروها و سرم تراپی در درمانگاه انجام می شود.اسامی متخصصین طب اورژانس این بیمارستان :

دکتر محمد صالح زاده،دکتر مهدی انوری، دکتر فواد صفدری نژاد،دکتر احسان حبیب پور و پزشکان عمومی که دراین بخش به صورت سه شیفت حضور دارند وآماده ی خدمت

رسانی به بیماران می باشند.

اتاق عمل و CSR:

رئیس بخش  اتاق عمل بیمارستان:آقای دکتر سیدی

مسئول بخش اتاق عمل: جناب آقای آبرومند

اتاق عمل این بیمارستان دارای 6 اتاق فعال می باشدکه عمل های ارتوپدی،چشمی،اورولوژی،نوروسرجری، جراحی ،ENT،در این بخش انجام می شوند.

اسامی متخصصین فعال در بخش اتاق عمل:

پزشکان متخصص ارتوپدی: دکتر سیدی، دکتر طبیبی، دکتر مجتهدزاده،دکتر محمدی،دکتر بهادری

پزشکان متخصص چشم:دکتر اسکانی، دکتر ابوعلی

 پزشکان متخصص اورولوژی:دکتر اژدر -دکتر مشکی

پزشکان متخصص نوروسرجری: دکتر قنواتیان-دکتر رمضان نژاد

پزشکان متخصص جراحی:دکتر خواجه پور-دکتر پوریوسف

پزشکان متخصص ENT:دکتر دولابی

پزشکان متخصص بیهوشی:دکتر انجم روز-دکتر غلامیان نژاد-دکتر زارع زاده-دکتر زمانی